MevzuatTR Yazılım A.Ş.
Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin
Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

MevzuatTR Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Maslak Mah. Aos 55.Sk.42 Maslak A Bl St. No:2/11 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim MevzuatTR Yazılım Anonim Şirketi (“Şirket” veya “MevzuatTR”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

a) Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz amaçla bağlılık ilkesi uyarınca sınırlı, ölçülü, belirli, açık ve meşru amaçlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması için gerekli özeni göstermektedir. Bu bağlamda kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.

Şirketimizin müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanlarının duyurulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, elektronik bülten gönderilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarının yönetilmesi gibi amaçlarla kimlik bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi işleyebilmekteyiz. Şirketimiz, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızasına ihtiyaç duyabilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Başta iletişim bilgileri olmak üzere kişisel verileriniz, işin yürütülmesinin sağlanması amacı ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde topluluk şirketlerimize, hizmet aldığımız tedarikçilere, iş ortaklarımıza ve kanunlarda öngörülen nedenlerle hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili kişilere aktarılabilecektir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz kişisel verilerinizi e-posta, telefon, SMS ve diğer cihazlar dahil olmak üzere fiziki ve elektronik ortamlar üzerinden otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplamaktadır.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:
• KVK Kanunu 5/1 maddesi uyarınca açık rızanızın bulunması.
• KVK Kanunu’nun 5/2(ç) maddesi uyarınca Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.
• KVK Kanunu’nun 5/2(f) maddesi uyarınca Şirketin meşru menfaatin bulunması.
Açık rızanızı, aşağıda belirtilen kanallar üzerinden iletmek her zaman geri alma talebinde bulunabilirsiniz.

d) Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. KVK Kanunu madde 5/2(ç) şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi kapsamında Şirketimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz, ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi reddetmeniz durumunda, kişisel verilerinizi ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir sebebin olmaması halinde 3 yıl boyunca saklayabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] doldurarak iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bulunması zorunlu hususlara yer vererek, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

a) Giriş

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Maslak Mah. Aos 55.Sk.42 Maslak A Bl St. No:2/11 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Mevzuattr Yazılım Anonim Şirketi (Şirketimiz” veya “MevzuatTR”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

b) Topladığımız Kişisel Verileriniz ve Toplama Amaçlarımız

Kişisel verileriniz amaçla bağlılık ilkesi uyarınca sınırlı, ölçülü, belirli, açık ve meşru amaçlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, kişisel verilerinizin doğru ve güncel tutulması için gerekli özeni göstermektedir.

Şirketimiz; sizlere sunduğu ürün ve hizmetlere yönelik pazarlama süreçlerini yürütebilmek, size özel imkanları duyurabilmek ve tanıtım ve reklam faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına sizlerle iletişime geçmek amacıyla kimlik bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi toplamaktadır. Şirketimiz, bu amaçla kişisel verilerinizi toplayabilmek için açık rızanıza ihtiyaç duymaktadır.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz

Şirketimiz, kişisel verilerinizi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden veya e-posta, telefon veya SMS kanalları üzerinden otomatik olan yollarla toplamaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi,
• Güvenli bir şekilde saklamak ve bilgi teknoloji hizmetleri almak amacıyla topluluk şirketlerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza ve
• Elektronik Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dahil olmak üzere, tabi olduğumuz mevzuatlardaki yükümlülüklerimizi ve herhangi bir resmi kurumdan gelen talebi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili kişilere (örn. İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve anlaşmalı İYS iş ortağı)
aktarabilmekteyiz.

e) İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:
• KVK Kanunu madde 5/1 uyarınca açık rızanızın bulunması.
• KVK Kanunu madde 5/2(ç) uyarınca Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.
• KVK Kanunu madde 5/2(f) uyarınca Şirketimizin meşru menfaatin bulunması.
Açık rızanızı, aşağıda belirtilen kanallar üzerinden veya tarafınıza iletilen ticari elektronik iletide bulunan ret hakkı üzerinden her zaman geri alabilirsiniz. Açık rızanızı geri almanız halinde, işbu Aydınlatma Metni’nin b) bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda sizlerle iletişime geçmeyeceğiz.

f) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVK Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yukarıda belirtilen adresimize yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [javascript protected email address] e-posta adresine iletebilirsiniz.