MevzuatTR Yazılım A.Ş.
Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Maslak Mah. Aos 55.Sk.42 Maslak A Bl St.No:2/11 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Mevzuattr Yazılım Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “MevzuatTR”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:
• Ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, imza dahil kimlik bilgileriniz;
• E-posta, telefon numarası, sosyal medya hesap bilgileriniz dahil iletişim bilgileriniz;
• Şehir ve adres bilgileri dahil lokasyon bilgileriniz;
• Müşteri ID numarası, referans kodu, harcama tutarı, ürün/hizmet kullanım bilgisi, destek talep bilgisi, destek görüşmeleri, yorum, talep ve şikayet bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz;
• IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, tarayıcı türü ve sürümü. paylaşmanız durumunda GİB şifresi, kullanıcı adı bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;
• Banka ve hesap bilgileri, vergi kimlik numarası, fatura bilgileri dahil finansal bilgileriniz;
• Çalışılan firma bilgisi dahil mesleki deneyim bilgileriniz;
• Fotoğraf, video, eğitim video kaydı ve ses kayıtları dahil görsel ve işitsel bilgileriniz;
• Çerez kayıtları ve pazarlama tercihleriniz dahil pazarlama bilgileriniz;
• Sözleşme ve resmi yazışmalardaki bilgiler dahil hukuki işlem bilgileriniz.
Açık rızaya tabi kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:
• İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,
• Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerimizin yürütülmesi,
• Mal ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Kampanya, promosyon ve reklam süreçlerinin yürütülmesi,
• Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında mesaj, bülten, sair yayınların gönderilmesi, • Toplantı kayıtlarının tutulması,
• Kayıt süreçlerinin yürütülmesi,
• Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Alacak takibinin yapılması,
• Mal ve hizmetlerin satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
• Müşteri talep ve şikayetlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiği takdirde iletişime geçilmesi,
• Müşteri ilişkileri ve memnuniyetine yönelik aktivitelerin ve anketlerin yürütülmesi,
• İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
• Sosyal medya ve iletişim süreçlerimizin planlanması ve icra edilmesi,
• Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini analiz etmek ve iyileştirmek için veri analizi, test, araştırma, istatistik süreçlerinin yürütülmesi,
• Denetleme yapılması,
• Demo süreçlerinin yürütülmesi,
• Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi,
• Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
• İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak,
• Verilerinizin güvenle saklanmasını ve yedeklenmesini sağlamak ve yazılım desteği almak,
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
• Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi işlemlerinin yürütülmesi.

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:
• E-posta,
• Telefon,
• Çerezler (Cookies) ve benzer teknolojiler,
• Fiziki ve online form,
• İnternet sitemiz,
• Yüz yüze görüşmeler,
• Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

4. Kişisel Verileri Toplama Sebebimiz

Kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz:
• KVKK madde 5/1 uyarınca kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızın bulunması.
• KVKK madde 5/2(c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerinizin gerekli olması.
• KVKK madde 5/2(ç) uyarınca, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi.
• KVKK madde 5/2(d) uyarınca, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• KVKK madde 5/2(e) uyarınca, Şirket’in kendi hakkını tesis etmesi, kullanması ve koruması.
• KVKK madde 5/2(f) uyarınca, Şirket’in meşru menfaati için gerekli olması.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak bazı kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde topluluk şirketlermize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ürün veya hizmet alan kişilere, hukuken yetkili kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve herkese açık olarak aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi,
• ilgili mevzuatta öngörülen süre,
• işlendikleri amaç için gerekli olan süre, veya
• Kanun madde 5/2(e)’de belirtilen olası bir uyuşmazlıkta Şirketin hakkını tesis edebilmesi, kullanabilmesi ve savunabilmesi sebebine dayalı olarak gereken süre

boyunca muhafaza edecektir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süre boyunca, bir süre belirtilmemişse, yukarıda belirtilen diğer amaçlar için gerekli olan süre boyunca kişisel verilerinizi saklama hakkına sahiptir. Bu sürelerin sona ermesi ve Şirketimiz kişisel verilerinizi işlemek için herhangi bir hukuki sebebi kalmaması halinde kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızı inceleyebilirsiniz.

7. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] üzerinden gönderebilirsiniz. (Başvuru Formu) Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.
Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.