MevzuatTR “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Aydınlatma Metni

Madde 1- Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
MevzuatTR: Mevzuatr Bilgi Sistemleri Mali Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi ’ni,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Madde 2- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4, 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

  • Arayan ve aranan kişiye doğru bir şekilde hitab edilebilmesi,
  • Bilgilendirme hizmetlerimizinden doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilebilmesi,
  • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  • Kurumumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
  • Vergi usul kanunu 230. maddesine uygun şekilde faturaların düzenlenebilmesi,
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak,
  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde MevzuatTR’nin faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Madde 3- Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, MevzuatTR’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Madde 4- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, MevzuatTR tarafından

  • Üyelik Formları,
  • Üye referansları,

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak MevzuatTR’nin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Madde 5- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili MevzuatTR’ye yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla MevzuatTR-İhsaniye Mah. Fatih(110) Cad. No:8/6 Nilüfer Bursa adresine ulaştırmanız gerekmektedir.