13 Ağustos 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31922

YÖNETMELİK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET ALIMI

İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 25/9/2003 tarihli ve 25240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı verilmesi ve sözleşmelerin feshedilmesi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 1/4/2022 tarihinden önce bu Yönetmelik hükümlerine göre ihale edilen ve 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde;

a) 1/1/2022-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanır.

b) 1/1/2022-31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanır.

(2) 1/1/2022 tarihinden önce bu Yönetmelik hükümlerine göre ihale edilen ve 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine (bu oran dahil) kadar olan sözleşmeler yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir.

 (3) Artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı, 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ekinde yer alan “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların” (Bu maddede bundan sonra “Esaslar” olarak ifade edilecektir) ikinci ve üçüncü bölümlerinde belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri sözleşmelerinde hesaplanır. Bu kapsamda hesaplanan artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı tutarı, Esaslara göre verilebilecek artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı tutarını aşamaz.

(4) Bu madde kapsamındaki sözleşmelerin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin yeniden ihale edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü aranmaz.

(5) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesine göre Ortaklık adına gerçekleştirdiği alımlarda artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı hesaplanmaz.

(6) Bu Yönetmelik hükümlerine göre doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlara ilişkin sözleşmelerde bu madde hükümleri uygulanmaz.

(7) Bu maddeye göre artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin Ortaklığa yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmaz. Ancak Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen hakkedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin Ortaklığa bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Bu maddeye göre ek fiyat farkı hesaplanabilmesi ve sözleşmelerin feshedilebilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Ortaklığa yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Ortaklığa yapılan yazılı başvurular bu maddeye göre süresi içinde yapılmış başvuru kabul edilerek işlem yapılır.

(8) Bu madde kapsamındaki artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı hesaplanmasının ve sözleşmelerin feshedilmesinin kapsamı, şartları ve diğer hususlarda Esaslar ile Esaslarda değişiklik yapan esasların ilgili bölümleri ile Esasların uygulamasına yönelik diğer idari düzenlemeler bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan alımların tabi olduğu mevzuat dikkate alınarak uygun düştüğü ölçü ve şekilde uygulanır. Bu maddede düzenleme bulunmayan hallerde ve bu madde ile Esaslar arasında bir çelişki olması halinde Esaslar uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilmesi ve sözleşmelerin devrinin kapsamı, şartları ve diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ile bu esaslarda değişiklik yapan esasların ilgili bölümleri ile esasların uygulamasına yönelik diğer idari düzenlemeler bu Yönetmelik hükümlerine yapılan alımların tabi olduğu mevzuat dikkate alınarak uygun düştüğü ölçü ve şekilde uygulanır. Bu maddede düzenleme bulunmayan hallerde ve bu madde ile esaslar arasında bir çelişki olması halinde esaslar uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “60” ibaresi “120” şeklinde; aynı fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devredilmesi için Ortaklığa yapılan başvurular bu maddeye göre süresi içinde yapılmış başvuru kabul edilerek işlem yapılır.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü yürütür.