8 Nisan 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31448

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2017 tarihli ve 30053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyılda açacakları yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına bu madde hükümleri çerçevesinde  kabul edilebilecek öğrenci sayısına ve varsa her programın gerektirdiği yabancı dil dâhil olmak üzere özel başvuru ve kabul koşullarına ilişkin önerilerini, Üniversitelerarası Kurul kararları ışığında bağlı bulundukları enstitüye iletirler. Öneriler, ilgili enstitü kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve Senatoya sunulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Başvuru ve kabul koşulları

MADDE 12/A – (1) Tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların, lisans diplomasına ve başvurdukları programın puan türünde en az 55 ve üstü ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.

(2) Bu öğrencilerin kabulünde;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(3) Eğitim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.

(4) Lisans genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(5) Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması gerekir.

(6) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tasarlanan yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.

(7) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(8) Mezun durumda olan veya olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'sinden az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili enstitü kurulunun aldığı öneri kararlarının Senato tarafından onaylanmasıyla belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına “Tez sınavında başarılı olmak ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Senato tarafından belirlenen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notu, lisans not ortalamasının %50’si ve varsa mülâkat puanının %50’si alınarak hesaplanır. Mülakat yapılmaması halinde yalnızca lisans not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten, herhangi bir puan türünden olmak üzere, en az 55 puan ve üstü puana sahip olmaları gerekir. Ancak,  doktora/sanatta yeterlik, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “Tez savunmasında başarılı olmak ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Senato tarafından belirlenen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 38 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin YANO’su, YANO toplam ağırlık verisinin, kümede yer alan derslerin yarıyıl AKTS yükü verisine bölünmesiyle hesaplanır.

(4) GANO, bir öğrencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yarıyıllarda tüm derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu ortalamanın hesaplanmasına ikinci yarıyıl başarı notları belli olduktan sonra başlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 56/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “TURNİTİN’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 59 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 35 inci maddenin altıncı fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler hakkında, bu fıkrayı ihdas eden Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle değiştirilen  38 inci maddenin birinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değişiklik yapılan 9 uncu maddenin ikinci fıkrası 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/4/2017

30053

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/6/2017

30094

2-

22/5/2018

30428

3-

2/10/2018

30553

4-

25/11/2019

30959